Perhon Eräelämykset

Feel the spi­rit of wil­der­ness Eräe­lä­myk­set Majoi­tus Verk­ko­kaup­pa

Ainutlaatuinen kokemus

Miel­lyt­tää­kö sinua rau­hal­li­nen luon­to syr­jäs­sä perin­tei­sil­tä turis­ti­rei­teil­tä?  Valit­si­sit­ko mie­luum­min hil­jai­suu­den ja rau­han kuin sen, että turis­ti­par­vet hait­taa­vat kul­kua­si vael­lus­po­lul­la? Jos vas­tauk­se­si on kyl­lä, Per­hon Eräe­lä­myk­set voi olla sinun jut­tusi. Tar­joam­me moni­puo­li­sia koke­muk­sia luon­nos­sa sekä pie­nen mit­ta­kaa­van majoi­tus­ta sel­lai­sil­le, jot­ka arvos­ta­vat luon­toa ja siel­lä liik­ku­mis­ta. Työs­täm­me sinul­le tai ryh­mäl­le­si yksi­löl­li­sen koke­mus­tuot­teen. Per­hon erä­maa ja vesis­töt yhdis­ty­vät ainut­laa­tui­sek­si koke­muk­sek­si — esi­mer­kik­si yri­tys­ten vir­kis­tys­päi­viin — niin tal­vel­la kuin kesällä. 

Yksilöllinen elämystuote

Eräelämyksiä luonnossa

Ympä­röi­vä luon­to antaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia met­sän moni­käyt­töön. Mök­kiä ympä­röi­vät laa­jat val­tion met­sät ja vesis­töt, ja val­tion lupa-alu­eet met­säs­tyk­seen ja kalas­tuk­seen alka­vat käve­ly­mat­kan pääs­sä. Kak­si koi­ra­tar­haa takaa­vat sen, että koke­mus on miel­lyt­tä­vä myös koi­ril­le­si. Jos haluat kalas­tel­la, voit käyt­tää soutuvenettä. 

 ‑Majoitus

Tule yksin, ystä­vä­si tai ryh­mä­si kans­sa – meil­lä on majoi­tus sinul­le ja per­heel­le­si, jopa ryh­mil­le. 2011 raken­net­tu Finn­la­me­lin hir­si­mök­ki on läm­min myös tal­vel­la. Varaa­va tak­ka sätei­lee läm­pöä kodik­kaas­ti läpi yön. Lisä­nä on ilma­läm­pö­pump­pu, jota pyö­rit­tää aggre­gaat­ti. Aurin­ko­pa­ne­li ‑ener­gia.

Mobi­liyh­tey­det pelaa. Wifi ei ole käytettävissä.

Tule kokemaan Eräelämyksiä